“АСАКА ЁҒ” АЖ АКЦИЯДОРЛАРНИНГ ЙИЛЛИК УМУМИЙ ЙИҒИЛИШИНИНГ КУН ТАРТИБИДАГИ МАСАЛАЛАР

 1. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш.
 2. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.
 3. Тафтиш комиссияси азоларини (тафтишчини) сайлаш.
 4. Жамиятнинг яккабошчилик асосидаги ижроия органи, коллегиал ижроия органининг аъзолари билан тузилган шартноманинг муддатини узайтириш, уни қайта тузиш ёки бекор қилиш (агар уставда бошқача қоида назарда тутилмаган бўлса).
 5. Жамият ижроия органи ва кузатув кенгашининг жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботларини кўриб чиқиш.
 6. Жамиятнинг йиллик ҳисоботини ва йиллик бизнес-режасини тасдиқлаш.
 7. Жамиятни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш.
 8. Жамиятнинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш.
 9. Корпоратив бошқарув кодексини жорий этиш*.
 10. Жамият фаолиятига Корпоратив бошқарув кодекси тавсияларини қабул қилганлиги тўғрисида хабар бериш шаклини тасдиқлаш*.
 11. Жамиятнинг ички ҳужжатларини тасдиқлаш тўғрисида:

-  Акциядорларнинг умумий йиғилиши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Кузатув кенгаши тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Тафтиш комиссияси (тафтишчи) тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Ижроия органи тўғрисидаги низом (янги таҳрирда);
- Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низом;
- Ички назорат тўғрисидаги низом;
- Ахборот сиёсати тўғрисидаги низом;
- Дивиденд сиёсати тўғрисидаги низом;
- Бошқарув ва назорат органларини рағбатлантириш тўғрисидаги низом (агарда рағбатлантириш бошқарув ва назорат органлари тўғрисидаги низомларда кўзда тутилмаган бўлса).